Program konference

Personalistika, právo
a vzdělávání ve veřejné správě


25. až 27. září 2024, Brno  

Nejnovější a nejlepší informace z personalistiky, práva a vzdělávání ve veřejné správě na jednom místě...

Program pro Konferenci personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě 2024. Seznam vystupujících a jejich témat je pravidelně aktualizován...

25. září 2024

Plénum (společné pro všechny účastníky)

Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1, sál Zastupitelů

09:15–10:00 Prezence účastníků

10:00–10:30 Úvodní zdravice

 • JUDr. Markéta Vaňková, primátorka Statutárního města Brna
 • doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D., děkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
 • doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
 • Mgr. Petr Vokáč, vrchní ředitel sekce legislativy a státní správy, Ministerstvo vnitra
 • Mgr. Jiří Koubek, DiS., vrchní ředitel sekce veřejné správy, Ministerstvo vnitra
 • Ing. Oliver Pospíšil, tajemník Magistrátu města Brna
 • Ing. Jan Holický, MBA, předseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, tajemník Úřadu městské části Praha 6

10:30–17:00 Plénum

Akreditace MV: připravujeme

 • doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.,předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
  „Aktuální praxe ÚOHS v oblasti dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a koordinace veřejné podpory“
 •  prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., prorektor pro rozvoj, legislativu a informační technologie Masarykovy univerzity
  „Právní rizika použití AI při rozhodování ve správním řízení v 1. stupni“
 •  Mgr. Dana Roučková, Vrchní ředitelka sekce legislativy, Ministerstvo práce a sociálních věcí
  „Zákoník práce a jeho novelizace“
 • brig. gen. v.v. Mgr. David Dlouhý, Ph.D., rektor Policejní akademie ČR
  „Moderní vzdělávání a jeho kvality“
 • Mgr. Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup
  „Pracovní trh a jeho aktuální potřeby“
 • Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů
  „Aktuální pohled ČMKOS – vztah zaměstnavatel vs zaměstnanec“
 •  Mgr. Zdeněk Zajíček, prezident Hospodářské komory ČR a prezident ICT Unie
  „Elektronizace veřejné správy a její výzvy pro 21. století“
 •  prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
  „Novela zákoníku práce z pohledu zaměstnavatele“

Večerní program

 • Slavnostní předávání cen

 

26. září 2024

Ve čtvrtek 26. září 2024 budou probíhat jednání v jednotlivých sekcích

Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1

09:00–16:00

Všechny sekce budou v jedné budově, a účastníci celé třídenní konference tak v den konání paralelních sekcí, mohou libovolně přecházet ze sekce do sekce.

Akreditace MV: připravujeme

09:00–16:00
Praktické dopady novely zákoníku práce účinné od 01.01.2024

 • Mgr. Dana Roučková – Vrchní ředitelka sekce legislativy, Ministerstvo práce a sociálních věcí
  * Dohody v praxi – naplnění podmínek a zároveň zachování jejich účelu
  * Kdy vznikne zaměstnanci na dohodu nárok na dovolenou? A jak ji vypočítat?
  * S jakým předstihem musí zaměstnavatel u dohod rozvrhnout práci dopředu? Jak toto ošetřit při nárazové/nepravidelné práci?
  * Nově povinná evidence odpracované doby: Musí být evidence v tištěné formě, nebo stačí elektronicky či dokonce e-mailem?
  * Komu a kdy náleží povinné příplatky za práci v noci, o víkendech, práci přesčas?
  * Které pracovněprávní dokumenty se (ne)smí elektronicky doručovat?
  * Kdy můžete při doručování pracovněprávních dokumentů použít e-mail či datovou zprávu? Je potřeba souhlas zaměstnance?
 • JUDr. Monika Schön, Ph.D., soudkyně městského soudu v Brně
  „Home office a jeho využití– aktuální judikatura“
 • JUDr. Jiří Vaňásek, místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů
  „Zákoník práce ve světle aktuálních změn“
 • Mgr. Kristina Chrástková, odborná poradkyně STMOÚ ČR, přední odbornice na problematiku pracovněprávních vztahů v ÚSC
  a
  Ing. Mgr. David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy
  a
  Ing. Bc. Miroslav Veselý, ředitel odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
 • "Novela zákona o úřednících“

Akreditace MV: připravujeme

09:00–16:00

 • JUDr. Petr Mikeš Ph.D., předseda senátu Nejvyššího správního soudu, specializuje se na oblast veřejných zakázek a oblast státní služby
  Vyhledávání vhodných služebních míst
  * Trvání služebního poměru s ohledem na bezprostředně předcházející pracovní poměry v souvislosti s odbytným
  * Rozhodná výše platu pro výpočet platu zaměstnance zařazeného mimo výkon služby a odbytného
  * Možnost krácení platu v případě neomluvené absence
  * Možnost činit úkony směřující k odvolání představeného ze služebního místa před účinností organizačních změn
  * Odpovědi na problematické aspekty zákona o státní služby pohledem aktuální judikatury NSS
    

.

Kulatý stůl k novelizaci zákona o veřejných zakázkách

 • JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler, člen rozkladové komise ÚOHS, vedoucí oddělení právního rámce veřejných zakázek a koncesí, zástupce ředitele odboru, Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Mgr. Markéta Dlouhá, místopředsedkyně Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
 • JUDr. Petr Mikeš Ph.D., předseda senátu Nejvyššího správního soudu, specializuje se na oblast veřejných zakázek a oblast státní služby
  „Za jakých podmínek lze výplatu dotace pozastavit a jak se lze bránit proti nevyplacení dotace či její části a proti rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně?“
 • Mgr. Iveta Pospíšilíková, ředitelka odboru druhostupňového rozhodování na ÚOHS, předsedkyně rozkladových komisí pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek
 • JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Akreditace MV: připravujeme

09:00–16:00

 • Ing. Tomáš Krejčí, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, náměstek ředitele úřadu
  Umělá inteligence a kybernetická bezpečnost“
 • JUDr. Pavel Zeman, Česká národní banka
  „Umělá inteligence – výzvy a hrozby“
 • Mgr. Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí
  „Umělá inteligence a její praktické využití pro veřejnou správu“
 • Mgr. Ing. Jan Strakoš, Ministerstvo průmyslu a obchodu
  „Od teorie k praxi: Umělá inteligence v správních činnostech“
 • zástupce společnosti Microsoft
  Jak na AI ve veřejné správě
 • Ing. Slávka Šikurová, generální ředitelka Predu, s.r.o.
  „AI asistent v personálních procesech pro MV ČR“

Akreditace MV: připravujeme

09:00–16:00

 • PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, státní tajemník
  implementace Strategie 2030+ prostřednictvím Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy ČR
  podpora pohybových aktivit dětí, žáků a studentů
  podpora duševního zdraví dětí, žáků a studentů ve školách
  systém primární prevence
 • Mgr. Jaromír Beran, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, zástupce vrchního ředitele sekce vzdělávání a mládeže
  * legislativní změny v regionálním školství a jejich dopady v praxi
  * financování regionálního školství
  * revize rámcových vzdělávacích programů a inovace oborové soustavy
  * přijímací zkoušky ke střednímu vzdělávání
 • Ing. et Ing. Jáchym Lukeš, Ph.D., Ministerstvo financí ČR, vedoucí oddělení Účetnictví a  odborný asistent na Katedře finančního účetnictví a auditingu na Vysoké škole ekonomické v Praze
  „Novela zákona o účetnictví se zaměřením na školská zařízení“
 • Mgr. Vladimír Horna, ministerstvo práce a sociálních věcí, ředitel odboru pracovněprávní legislativy.
  * novela zákoníku práce v roce 2024 a její dopady na pracovněprávní vztahy ve školství
  * Revoluce v DPP/DPČ - kdy vznikne zaměstnanci na dohodu nárok na dovolenou a jak ji vypočítat?
  * Nově povinná evidence odpracované doby
  * Záludnosti rozvrhování pracovní doby (zástupy, proměnlivé podmínky…)
  * Problematická evidence přímé vs. nepřímé pedagogické činnosti
  * Změny v řetězení pracovních smluv pedagogických pracovníků
  * S jakým předstihem rozvrhnout práci dopředu?
  * Komu a kdy náleží příplatky za práci přesčas?
  * Kontrola pracovněprávních postupů ředitele školy
  * Dočasné jmenování bez konkurzního řízení
  * Hodnocení školy ze strany zřizovatele
  * Rodičovská dovolená: Změny lhůt, podání žádostí a formy komunikace
  * Které pracovněprávní dokumenty (ne)smíte elektronicky doručovat?
  * Kdy můžete použít e-mail a kdy datovou schránku? A je potřeba souhlas zaměstnance?
 • JUDr. Lucie Sedláková, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; JUDr. Tomáš Sedlák, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  „Přerušení, ukončení vzdělávání a opakování ročníku se zaměřením na správní řízení“ 
 • Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
  „Adaptační období a uvádějící učitel od 01.01.2024“
 • Mgr. Renáta Zajíčková, poslankyně, pedagožka, zakladatelka gymnázia, celoživotní podporovatelka vzdělání, sportu a veřejného života
  „Připravované legislativní změny ve školství“

Akreditace MV: připravujeme

09:00–16:00

 • Ing. Jiří Halbrštát, ředitel náboru a marketingu personální agentury ManpowerGroup
  „Jak poznat kvalitního zaměstnance a jak si ho udržet“
 • Ing. Tomáš Kotyza, MBA, Ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
  „Leadership ve veřejné správě“
 • Ing. Jana Ondříčková, MBA, Centrum manažerského rozvoje
  „Metody výběru budoucích zaměstnanců“

Doprovodný program

 • Komentovaná prohlídka vily Tugendhat zapsané do seznamu světového dědictví UNESCO  (16:00–18:00)
 • Prohlídka Vodojemů na Žlutém kopci (od 16:00)

27. září 2024

Plénum (společné pro všechny účastníky)

Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1, sál Zastupitelů

Akreditace MV: připravujeme

 • 09:00–10:30
 • Moderovaný rozhovor PhDr. Jakuba Železného
 • 11:00–12:30
 • Prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., klinický psycholog, psychoterapeut, soudní znalec a profesor lékařské psychologie
  „Věda jasně ukazuje, že lidé, kteří vědomě trénují vděčnost, jsou spokojenější a lépe odolávají stresu“

  

Kontaktujte nás pro bližší informace, poskytneme Vám odpovědi:
 +420 222 511 152