Program konference

Personalistika, právo
a vzdělávání ve veřejné správě


9. až 11. září 2020, Brno  

Nejnovější a nejlepší informace z personalistiky, práva a vzdělávání ve veřejné správě na jednom místě...

9. září 2020

Plénum (společné pro všechny účastníky)

   

10:00–10:30 Slavnostní zahájení konference

10:30–16:20 Celodenní odborný blok

19:00–22:00 Slavnostní večer na Zámku Slavkov – Austerlitz

22:00–24:00 Posezení ve Stopkově Plzeňské Pivnici (Česká 5, Brno)

 

akreditace MVČR – AK/PV-541/2014

Společné plénum prvního dne (úterý 9. září) obohatí svými vystoupeními:

 • JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c., předseda Ústavního soudu ČR
  Ústava a její vliv na interpretaci a aplikaci pod ústavního práva v působnosti orgánů veřejné moci
 • JUDr. František Ištvánek, soudce a dlouholetý předseda civilního kolegia Nejvyššího soudu ČR
  Rozhodovací činnost soudů v oblasti náhrad škod plynoucích z nesprávného úředního postupu – se zaměřením na rozhodovací činnost ve správním řízení
 • prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D., vedoucí Katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě UK v Praze
  Co koronavirus odhalil v pracovním právu
 • Ing. Zdeněk Zajíček, prezident ICT Unie, z. s.
  Digitální služby a jejich rozvoj v souvislosti s pandemií COVID-19
 • JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a státní správy
  Novinky ze sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy
 • JUDr. Jeroným Tejc, náměstek sekce koordinace boje proti korupci, Ministerstvo spravedlnosti
  Téma bude doplněno...
 • JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D., soudce Nejvyššího správního soudu ČR
  Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – v jakých případech lze poskytnutí informace odmítnout

  

10. září 2020

Ve středu 10. září budou probíhat jednání v jednodlivých sekcích

Všechny sekce budou v jedné budově, a účastníci celé třídenní konference tak v den konání paralelních sekcí, mohou libovolně přecházet ze sekce do sekce.

10. září 2020, 09:00–15:10

akreditace MVČR – AK/PV-426/2018

 • JUDr. Ljubomír Drápal, předseda Krajského soudu v Praze
  Problematika jmenování vedoucích zaměstnanců a jejich odvolávání z funkce, či vzdání se vedoucího místa
 • Mgr. Milan Šebesta, LL.M., partner v AK MT Legal
  Veřejné zakázky malého rozsahu administrované vlastními zaměstnanci
 • JUDr. Vlastimil Fidler, ředitel odboru práva veřejných zakázek, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
  Veřejné zakázky malého rozsahu administrované vlastními zaměstnanci
 • Mgr. Bc. Aleš Roztočil, LL.M., soudce Nejvyššího správního soudu ČR
  Aktuální judikatura NSS ke stavebnímu řízení
 • Mgr. Petr Vokáč, ředitel odboru voleb, Ministerstvo vnitra ČR
  Volební zákon

10. září 2020, 09:00–15:10

akreditace MVČR – AK/PV-409/2018

 • JUDr. Jan Horecký, Ph.D., vedoucí Katedry pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakultě MU v Brně
  Aktuální otázky dovolené a pracovní doby
 • JUDr. Jaromír Jirsa, soudce Ústavního soudu ČR
  Aktuální pracovněprávní judikáty Ústavního soudu
 • PhDr. Jana Procházková, soudní znalkyně a klinický psycholog
  Agresivita v nás a kolem nás
 • MUDr. Radkin Honzák, CSc., český psychiatr, publicista a vysokoškolský pedagog
  Lemplovství ministerských úředníků a jeho vysvětlení
 • JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
  Novela zákoníku práce
 • Mgr. Ondřej Dráb
  Benefity pro zaměstnance – jejich zdanění
 • Ing. Lenka Duffková, odbor mzdověprávní legislativy, Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Odměňování – zdůvodňování navrženého osobního příplatku a také odměn (mimo druh práce atd.)
 • Mgr. Jan Vácha, odbor pracovněprávní legislativy, Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Práce přesčas, noční práce, pohotovost – návaznost na zdravotní prohlídky a povinné přestávky
 • Mgr. Martin Koníček, vedoucí Odboru kanceláře ředitele, KÚ Jihomoravského kraje
  O klíčové zaměstnance je potřeba pečovat, ale jak?

10. září 2020, 09:00–15:10

akreditace MVČR

 • JUDr. Petr Mikeš, soudce Nejvyššího správního soudu v Praze 
  Judikatura a dopad do správní rozhodovací praxe
 • Mgr. Iva Hřebíková, ředitelka odboru systemizace, organizace a koordinace státní služby
  personální ředitelka sekce pro státní službu, Ministerstvo vnitra ČR
  Služební hodnocení státních zaměstnanců v praxi po novele zákona o státní službě
 • Mgr. Karel Moravec, vedoucí oddělení řízení ve věcech státní služby v sekci pro státní službu, Ministerstvo vnitra ČR
  Vnitřní mobilita státních zaměstnanců ve služebních úřadech a mezi služebními úřady
 • Ing. Zdeňka Pikešová, MPA, státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj ČR
  Odměňování ve státní službě

10. září 2020, 09:00–15:10

akreditace MVČR

 • Ing. Petr Šmíd, expert na oblast kyberkriminality
  Kyberšikana ve školství
 • JUDr. Jiří Doležílek, předseda pracovněprávního oddělení Nejvyššího soudu ČR
  Propouštění učitelů pro nadbytečnost – aprobace a pracovní úvazek
 • PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA, náměstek ústředního školního inspektora, Česká školní inspekce ČR
  Aktuální témata ČŠI
 • PhDr. Jana Procházková, soudní znalkyně a klinický psycholog
  Kde se to v těch dětech bere – o pozadí šikany
 • mjr. Mgr. Václav Písecký, vedoucí oddělení informační kriminality, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
  Hrozby internetu pro nezletilé z pohledu policie
 • Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., náměstkyně pro řízení sekce legislativy a strategie, MŠMT
  Novela školského zákona

10. září 2020, 09:00–15:10

akreditace MVČR – AK/PV-654/2017

 • JUDr. Ivana Švehlová, místopředsedkyně Krajského soudu v Praze
  Střídavá péče
 • Smékal Vladimír, prof. PhDr., CSc.
  Připravujeme...
 • JUDr. Milada Šámalová, soudkyně Nejvyššího soudu ČR
  Trestné činy úředníků OSPOD
 • doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., ředitelka Gerontologického centra v Praze
  Co dělat se seniory, kteří potřebují pomoc, ale odmítají ji  
 • Mgr. et Mgr. Jarmila Tolimatová, psycholožka a psychoterapeutka KAD VFN
  Jak pracovat s rodiči užívající návykové látky

10. září 2020, 09:00–15:10

aKreditace MVČR

 • JUDr. Vladimíra Těšitelová, statutární zástupkyně ředitele ÚZIS
  Národní zdravotnický informační systém ve světle připravovaných změn

10. září 2020, 09:00–15:10

akreditace MVČR

 • plk. Miroslav Šteinbach, vedoucí odboru analyticko-legislativního, Policejní prezidium ČR
  Formy deliktní odpovědnosti příslušníků bezpečnostních sborů
 • Ing. Pavel Štrůbl, ředitel Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod
  Záchranný integrovaný systém při leteckých nehodách do sekce služební poměr HZS
 • JUDr. Petr Tomek, člen Předsednictva Nezávislého odborového svazu PČR
  Připravujeme...

15:30–18:00 Doprovodný kulturní program

19:00–03:00 Společenský večer v Hradní vinárně na Špilberku

 • posezení bude v hradní vinárně, hradním sklepě a hradní hlásce
 • cimbálová muzika s primášem Františkem Macinkou
 • během večera budou probíhat komentované prohlídky Kasemat, „Rozhledny“ v nárožní věžici ve východní části hradu, výklad zvonkohry a prohlídka Jihozápadního Bastionu
 • bude zajištěn volný přístup na Jižní terasu, aby si účastníci mohli v klidu „vychutnat“ sklenku vína při nádherném výhledu na město Brno

 

11. září 2020

Plénum (společné pro všechny účastníky)

 

09:00–12:30 Odborný program

12:30–13:00 Tombola a ukončení konference

13:00–14:00 Oběd

 

akreditace MVČR – AK/PV-416/2018

 • JUDr. František Púry, Ph.D., soudce Nejvyššího soudu ČR
  Péče řádného hospodáře

  

Kontaktujte nás pro bližší informace, poskytneme Vám odpovědi:
 +420 222 511 152